Reservation
Gaversesteenweg 182 | Merelbeke 09 231 79 28

Inleiding
Restaurant De Blauwe Artisjok verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Restaurant De Blauwe Artisjok verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Restaurant De Blauwe Artisjok en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van onze menu’s. Je e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
Restaurant De Blauwe Artisjok behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Restaurant De Blauwe Artisjok verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Restaurant De Blauwe Artisjok -nieuwsbrief en bij een bezoek aan Restaurant De Blauwe Artisjok evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Restaurant De Blauwe Artisjok dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of Restaurant De Blauwe Artisjok hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar deblauweartisjok@skynet.be of Restaurant De Blauwe Artisjok, Gaversesteenweg182, 9820 Merelbeke. Restaurant De Blauwe Artisjok verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website wapenvanmarion.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon wordenf geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Restaurant De Blauwe Artisjok beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Restaurant De Blauwe Artisjok na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Restaurant De Blauwe Artisjok gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de BEDRIJFSNAAM-website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Socialenetwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Restaurant De Blauwe Artisjok inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Restaurant De Blauwe Artisjok de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Restaurant De Blauwe Artisjok kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Restaurant De Blauwe Artisjok cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Restaurant De Blauwe Artisjok website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Restaurant De Blauwe Artisjok plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Restaurant De Blauwe Artisjok website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.
Beveiliging
Restaurant De Blauwe Artisjok heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van Restaurant De Blauwe Artisjok zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden Restaurant De Blauwe Artisjok kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van ’t Wapen van Marion, dan kunt u deze richten aan deblauweartisjok@skynet.be of Restaurant De Blauwe Artisjok, Gaversesteenweg 182, 9820 Merelbeke.

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
Restaurant De Blauwe Artisjok behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Restaurant De Blauwe Artisjok adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

TableBooking